spacer.png, 0 kB
BÝLGÝN ÝLAÇLAMA 22 ÞUBESÝ ÝLE SEKTÖRÜNDE LÝDER KURULUÞ
spacer.png, 0 kB
 

BÝLGÝN BÖCEK ÝLAÇLAMA ÞÝRKETÝ HAKKINDA

Bilgin Ýlaçlama þirketi 2000 yýlýnda haþere ve kemirgenler hakkýnda bilgi ve eðitime sahip profesyonel kadro ile kurulmuþtur. Haþere ve kemirgen kontrolünde bilimsel ve modern hizmetleri, özenle eðitilmiþ iþ disiplinine sahip uzman kadromuzla, uzmanlýk bilgimizi ve tecrübemizi müþterilerimize en iyi þekilde sunmaktayýz. Ýlaçlama sektöründeki geliþmeleri yakýndan takip etmekte ve bu geliþmeleri uygulamaktayýz. Saðlýk Bakanlýðý'ndan ruhsatlý olan ilaçlarý, halk saðlýðý ve vektör kontrol uzmaný nezaretinde uygulayan yetkili ve deneyimli bir firmayýz. Amacýmýz doðru ilaç doðru uygulama ile haþere ve kemirgenlerden arýnmýþ hijyenik ortamlarda yaþamanýzý ve çalýþmanýzý saðlamaktýr. Devamý
 

güven veriyoruz ilaçlama ilaçlama ciddi bir iþtir, profesyonellik gerektirir. Saðlýk Bakanlýðý'ndan ruhsatlý olmayan firmalar profesyonel deðildir. Ruhsatsýz firmalara ilaçlama yaptýrýp saðlýðýnýzý tehlikeye atmayýn. 7/24 Ýstanbul geneline standart ve ekonomik fiyatlara garantili, saðlýðýnýzý tehlikeye atmadan hizmet veriyoruz. Bilmekteyiz ki; haþere kontrolünün önemi dünyada giderek artmaktadýr. Bu nedenle haþere ve kemirgen kontrolünde bilimsel ve modern hizmetleri sizlere sunmaktayýz. Devamý


Tahta kurusu

TAHTA KURUSU ÝLAÇLAMA, TAHTAKURUSU ÝLAÇLAMA

Tahta kurusu 2 ile 5 mm boyunda, pas kýrmýzý renginde bir böcek türüdür. Böceðin 6 tane bacaðý, baþýnda 1 çift anteni vardýr. Þekli oval ve yassýdýr. Tahta kurularý beslenmeden 550 gün yaþayabilir. Tahtakurusu kan emdiði sürece üreme yapar. Her üremesinde 200 tane yumurta yapar. Tahta kurusu ev içerisinde yatak arasý, koltuk dikiþ aralarý, mobilya altý gibi yerlerde yerleþir. Özellikle akþamlarý ortaya çýkar ve kan emer. Özellikle sýcak, ýlýk ve nemli ortamlarda çok çabuk geliþir ve çoðalýr. Tahta kurusu ilaçlama çok ciddi bir iþtir bilinçsizce yapýlan tahta kurusu ilaçlamasýndan sonuç almak mümkün deðildir. Tahta kurusu ilaçlamasý sývý ýlacý püskürtme yöntemiyle yapýlýr. Tahta kurusu ilaçlama yapýlan evde en az bir hafta ýslak temizlik yapýlmamalýdýr. Devamý

Akar ilaçlama

AKAR ÝLAÇLAMA, MÝTE ÝLAÇLAMA,

Akar (Mite) tozlu olan her ortamda bulunabilen bir haþeredir. Ýnsan vücudundan dökülen deri tozlarýyla ve parçacýklarýyla beslenen bir canlý türüdür. Akar (Mite) 8 bacaklýdýr ve aðzý kesicidir. En çok halý, koltuk, yatak ve tüylü veya kirli ortamlarda bulunan Akarlar, nemli bölgelerde yaþarlar ve en çokta astýma sebebiyet verirler. Akar (Mite) ev içlerine hayvanlarla, eþyalarla her þeyle gelebilir. Gözle görülmeyecek kadar küçük olan akar (mite) ler ancak mikroskop aracýlýðýyla görülebilir. Ýnsan vücudunda bile binlerce akar (Mite) yaþamaktadýr. 5 yýl kullanýlan bir yatakta 5 ile 10 milyon akar yaþadýðý sanýlmaktadýr. Devamý

Hamam böceði ilaçlama

HAMAM BÖCEÐÝ ÝLAÇLAMA, HAMAMBÖCEÐÝ ÝLAÇLAMA,

Hamam böceði 10-12 mm boyunda, açýk kahverenginde olup ön göðüs bölgesinde iki koyu bant taþýr. Hamam böcekleri yumurtlama yöntemiyle ürerler. Her bir kapsül içerisinde 35-40 adet yumurta bulunur.Hamam böceði 1 yýl içinde 8-10 defa yumurtlayabilir. Hamam böcekleri yumurtalarýný sýrtlarýnda taþýrlar. Hamam böceðinin diþi olanlarý öldükleri anda bile yumurtalarýný býrakabilir. Evinizde ilk yerleþecekleri yer mutfak ve banyodur. Bu böcekler karanlýðý severler bu sebepten geceleri ortaya çýkarlar. Depo, bodrum, kazan dairesi gibi yerlerde çok miktarda görülebilir. Devamý

Fare Ýlaçlama

FARE ÝLAÇLAMA, FARE ÝLE MÜCADELE, FARE ÝLACI

Fareler memelilerin kemirgenler (Rodentia) grubunun, sýçangiller (Muridae) familyasýndan olan hayvanlardýr. Geniþ kulaklý, sivri burunlu, ince kuyruklu fare ve sýçanlarýn yüzlerce türü vardýr. Halk arasýnda, fare ve sýçan terimleri birbirine karýþtýrýlýr. Küçük olanlarýna fare, büyük olanlarýna sýçan denir. Sýçanlarýn aðýrlýklarý genel olarak 200-300 gr arasýnda olur. Tavþan iriliðinde olanlarý da vardýr. Diþi bir farenin 10 memesinden 4 ü göðüste, 6 sý kasýkta bulunur. Devamý

PÝRE, PÝRE ÝLAÇLAMA, PÝRE ISIRIÐI, PÝRE ÝLACI

Pireler (Siphonaptera) grubuna baðlý, insan, kuþ ve bazý memeli hayvanlarýn kanýný emerek beslenen kanatsýz, sýçrayýcý küçük haþeredir. Yandan basýk vücutlu, ufak yapýlý, kanatsýz böceklerdir. Pire 6 bacaklýdýr, pirenin arkadaki 2 bacaðý pirenin zýplamasýný saðlar. Pirelerin 1.500 dolayýnda türü vardýr. Boylarý 1,5 mm. ile 3,5 mm. kadar deðiþiklik gösterir. Ömrü yaklaþýk 1 yýl kadardýr. Tropik ve ýlýman bölgelerden kutup bölgelerine kadar yayýlmýþ olan pireler vücut yapýlarý sayesinde memelilerin ve kuþlarýn derisine tutunarak kanlarýný emer, bu emme sýrasýnda son derece tehlikeli hastalýklarý da bulaþtýrabilirler. Devamý


BÖCEK VE HAÞERE ÝLAÇLAMA HAKKINDA GENEL BÝLGÝLER.      Kullanýlacak ilaçlar kalýcý özelliktedir.
     Ýlaçlamalarýmýz  ziraat mühendislerimiz kontrolünde uzman ekiplerimiz tarafýndan hazýrlanmaktadýr.  
     Kullandýðýmýz ilaçlar saðlýk bakanlýðý onaylý olup insan saðlýðýna  herhangi bir etkisi yoktur.
     Ýlaçlama sizin tarafýnýzdan belirlenen gün ve saatte yapýlacaktýr.
     Ýlaçlama ile ilgili servis raporumuz ve resmi sertifikamýz ilaçlama teknisyenimiz tarafýndan size teslim edilecektir.
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB